Usługodawcy

Konieczne wydaje się odwołanie na początku do definicji pojęcia usługodawcy, znajdującej się w art. 2 dyrektywy, wg. której jest to „każda osoba fizyczna lub prawna, która świadczy usługę społeczeństwa informacyjnego”.

Usługi w gospodarce

Wyróżnia się wiele kryteriów, zgodnie z którymi można dokonywać różnych podziałów usług. Najważniejszym z nich jest kryterium przedmiotowe, które klasyfikuje usługi na 3 grupy:

1. usługi rzeczowe

Czynności i działania oddziałujące na podmioty czy obiekty i zaspokajające pośrednio potrzeby zgłaszane przez te podmioty, nie tworząc przy tym nowych dóbr. Wśród nich wymienić można:

 • roboty remontowe i budowlane,
 • czynności związane z procesem produkcji, ale nie tworzące nowych dóbr np. złomowanie,
 • wytworzenie produktów zgodnych z życzeniami i na zlecenie producenta i z powierzonych materiałów,
 • dystrybucja energii elektrycznej.
2. usługi osobiste

Czynności i działania zaspokajające w sposób bezpośredni potrzeby podmiotów (psychiczne, fizyczne) związane z konsumpcją. Wyróżnia się tu:

 • usługi ochrony zdrowia, np. pijawki wrocław,
 • usługi mieszkaniowe i komunalne, w tym np. kremacja zwłok wrocław świadczone przez profesjonalne firmy pogrzebowe,
 • usługi oświaty i kultury (edukacyjne),
 • usługi hotelarskie i gastronomiczne, w tym catering oraz oferty restauracyjne.
3. usługi ogólnospołeczne

Czynności i działania zaspokajające potrzeby porządkowo-organizacyjne wszystkich obywateli. Wymienić tu  można:

 • usługi świadczone przez wymiar sprawiedliwości,
 • usługi świadczone przez instytucje ubezpieczeniowe i finansowe,
 • usługi administracji państwowej,
 • świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i obrony narodowej.